Lenny Kravitz Let love rule

Dans la discothèque parisienne Le Palace, Lenny KRAVITZ chante Let love rule, accompagné par des musiciens.Commentaires off sur le début de la chanson.Incrustation carton d'annonce de l'interview à  suivre avec Antoine DE CAUNES à  l'image.