Tanita Tikaram Twist in my sobriety

Tanita TIKARAM chante Twist in my sobriety sur la scène du Palace. Elle est accompagnée d'une musicienne.